Kategorier
Alt og ingenting

Innkalling årsmøte 2024

Drammen klatreklubb innkalling til årsmøte for 2024

21. februar kl.19 på Klatreverket Drammen

Saker

Det lenkes til dokumentene når de er ferdig behandlet i styret.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten        
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle
  1. idrettslagets regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. ev. beretning fra kontrollutvalget
  4. ev. beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle øvrige saker som fremgår av godkjent sakliste
  1. Endring i klubbens lover i tråd med NIF lovnorm             
 11. Fastsette
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Ettersom idrettslaget har omsetning og medlemstall over terskel fastsatt av Idrettsstyret, velge:
  1. Styre med leder, nestleder og minst fem styremedlemmer
  2. Kontrollutvalg med leder og ett medlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og ett medlem og ett varamedlem
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
 15. Ev. beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Frist for å sende inn saker til årsmøtet er 14. februar, men vi har også en åpen runde for å komme med innspill og diskutere planer som siste sak. Eventuelle forslag sendes postkasse@dkk.no

Etter årsmøtet: Foredrag med Tina Johnsen Hafsaas, Norges beste kvinnelige konkurranseklatrer og en av tre norske kvinner som har klatret 8c+.