HMS-system – Generelt
Mål for klubbens HMS-arbeid

 1. Drammen klatreklubb skal søke å skape et godt klubbmiljø med fokus på glede, utfordring, samhold og sikkerhet for klatrere som er knyttet til klubben.
 2. Drammen klatreklubb skal ha systemer og fortløpende risikovurderinger som sikrer at alle arrangement i regi av klubben gjennomføres med høyest mulig grad av sikkerhet.
 3. Drammen klatreklubb skal arbeide aktivt for å redusere tallet på klatreulykker i klubben vår ved å fremme risikobevissthet, ansvarsbevissthet og kunnskap om sikkerhet hos klatrere som er tilknyttet klubben.
 4. Drammen klatreklubb skal ha systemer og forløpende risikovurderinger som sikrer at alle installasjoner klubben har ansvar for ettersyn av, og alt utstyr som klubben bruker, sikrer trygge klatreopplevelser.
 5. Systemet skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig.

Organisering og ansvar

Styret har et overordnet ansvar for at sikkerhetsoppgavene er ivaretatt og fordelt.

Turkoordinatorene har ansvar for at klubbens HMS-system brukes på sine arrangementer.

Styret skal sørge for at alle som jobber med arrangementer og tilbud har nødvendig kompetanse til dette.

Turkoordinatorene skal også sørge for at alle deltakere får nok informasjon til å kunne vurdere sin egen sikkerhet.

Styret skal årlig kartlegge farer, vurdere risikoer og foreslå forslag til tiltak. Tiltakene skal inn i HMS-systemet for den aktuelle aktiviteten.

Lov om produktkontroll gjelder også DKK

Lov om produktkontroll pålegger alle virksomheter som tilbyr forbrukertjenester i Norge – eksempelvis klatrekurs, brekurs og føring – å vise aktsomhet og ”treffe rimelige tiltak” for å ivareta brukernes helse og sikkerhet. I hovedsak kan vi si at det dreier seg om fire plikter som DKK som arrangør må oppfylle:

 1. Opplysningsplikt: Deltakerne skal gis tilstrekkelig informasjon til at de selv kan ”vurdere sikkerheten ved arrangementet og eventuelt sikre seg mot fare, med mindre dette klart fremgår uten slik informasjon”.
 2. Aktsomhetsplikt: Denne omfatter stort sett den samme aktsomheten vi er pålagt på alle livets områder, nemlig å gjøre det vi med rimelighet kan forventes å gjøre for å unngå å utløse ulykker.
 3. Kunnskapsplikt: Arrangøren skal ha tilstrekkelig kjennskap til risiko forbundet med arrangementet og kompetanse til å yte ”forbrukertjenesten” på en forsvarlig måte.
 4. Plikt til risikoanalyse og forebyggende tiltak: Arrangøren skal gjøre en systematisk vurdering av hvilke risiko for helseskade som kan forekomme eller oppstå, og treffe de tiltakene som anses fornuftige og nødvendige for å forebygge disse.

Internkontrollforskriften

Forskriftens krav til klubben er at den skal:

 1. Sette mål for HMS
 2. Ha oversikt over ansvars- og oppgavefordeling
 3. Kartlegge farer, vurdere risiko, lage planer og tiltak for å redusere risiko
 4. Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på kravene
 5. Systematisk oppfølging av internkontrollen for å sikre at den fungerer

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Mer om helse- miljø- og sikkerhet (HMS) for klubber finnes på Klatreforbundets nettsted klatring.no.